Stavebná činnosť Ako to funguje? Profil spoločnosti Kontakt

Politika kvality

v súlade s normou STN EN ISO 9001:2016

vedenie spoločnosti sa zavázuje plniť požiadavky normy ISO 9001:2015 spracovať, zaviesť, udržiavať a trvalo zlepšovať efektívnosť SMK pri zabezpečovaní produktov:
 • Stavebná činnosť,
 • Murárske práce,
 • Vodoinštalačné práce,
 • Elektroinštalačné práce,
 • Maliarske práce,
 • Stolárske práce,
 • Zámočnícke práce,
 • Zemné a búracie práce,
 • Sadrokartonárske práce,
Zásady politiky SMK sú:
 1. Vykonávanie procesov spoločnosti v súlade s právnym a legislatívnymi predpismi v oblasti kvality.
 2. Pravidelné sledovanie a napĺňanie očakávaní všetkých zainteresovaných strán našej spoločnosti.
 3. Aktívne využívanie príležitosti na efektívne zvyšovanie úrovne kvality.
 4. Pravidelné zavádzanie opatrení, ktoré vedú k predchádzaniu problémov v oblasti kvality.
 5. Pravidelným školením v oblasti kvality neustále zvyšovanie kvalifikácie, vzdelania a uvedomelosti pracovníkov.
 6. Vytváranie pre zamestnancov spoločnosti takých podmienok, aby sa zabránilo nekvalitnej produkcii, smrteľným a pracovným úrazom a negatívnemu vplyvu na ľudský organizmus pri výkone práce.
 7. Aktívne vplývanie na externých dodávateľov a zmluvných partnerov pri zabezpečovaní požiadaviek v oblasti kvality.
 8. Trvalé uspokojenie požiadaviek externých a interných zákazníkov v oblasti kvality.
 9. Aktívne zapojenie všetkých pracovníkov do zlepšovania kvality.
 10. Uplatňovanie najnovších trendov v oblasti kvality pri dosahovaní vysokej úrovne našich procesov a produktov.
 11. Efektívna komunikácia a tímová práca pri uplatnení procesného prístupu SMK v spoločnosti.
 12. Motivácia pracovníkov zo strany vedenia spoločnosti a diferencované odmeňovanie za dosiahnuté výsledky pri plnení pracovných úloh.
 13. Rast kultúry v spoločnosti, ekonomická prosperita a z nej vyplívajúci sociálny prístup vedenia spoločnosti k zamestnancom.
Plnenie cieľov je záväzné pre všetkých pracovníkov spoločnosti.
Politika SMK nadobúda platnosť dňom jej podpísania.

V Púchove, 01.10.2021


Milan Hrančík
konateľ spoločnosti
ďalej

Spoločnosť UNI Stavebná údržba, Púchov píše svoju históriu od roku 2006, kedy začala vykonávať svoju ...

Profil spoločnosti
ďalej

v súlade s normou STN EN ISO 9001:2016 vedenie spoločnosti sa zavázuje plniť požiadavky normy ISO ...

Politika kvality
ďalej

Ochrana Vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky www.unipuchov.sk je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto ...

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
ďalej

Výsledkom výstavby či rekonštrukcie je zodpovedná činnosť vyžadujúca dôkladné plánovanie. Skôr ako začneme so samotnou ...

Ako to funguje?
ďalej

UNI - STAVEBNÁ ÚDRŽBA, s.r.o. Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov IČO 36655228 DIČ 2022216427 Spoločnosť je zapísaná v ...

Kontakt
Stránky unipuchov.sk prevádzkuje:
UNI - STAVEBNÁ ÚDRŽBA, Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov
IČO: 36655228, DIČ: 2022216427
Created by © 2015
Polygrafia Gutenberg, s.r.o.
All rights reserved