Stavebná činnosť Ako to funguje? Profil spoločnosti Kontakt

Politika kvality

v súlade s normou STN EN ISO 9001:216

vedenie spoločnosti sa zavázuje plniť požiadavky normy ISO 9001:2015 spracovať, zaviesť, udržiavať a trvalo zlepšovať efektívnosť SMK pri zabezpečovaní produktov:
 • Stavebná činnosť,
 • Murárske práce,
 • Vodoinštalačné práce,
 • Elektroinštalačné práce,
 • Maliarske práce,
 • Stolárske práce,
 • Zámočnícke práce,
 • Zemné a búracie práce,
 • Sadrokartonárske práce,
 • Predaj elektroinštalačného materiálu.
Zásady politiky SMK sú:
 1. Vykonávanie procesov spoločnosti v súlade s právnym a legislatívnymi predpismi v oblasti kvality.
 2. Pravidelné sledovanie a napĺňanie očakávaní všetkých zainteresovaných strán našej spoločnosti.
 3. Aktívne využívanie príležitosti na efektívne zvyšovanie úrovne kvality.
 4. Pravidelné zavádzanie opatrení, ktoré vedú k predchádzaniu problémov v oblasti kvality.
 5. Pravidelným školením v oblasti kvality neustále zvyšovanie kvalifikácie, vzdelania a uvedomelosti pracovníkov.
 6. Vytváranie pre zamestnancov spoločnosti takých podmienok, aby sa zabránilo nekvalitnej produkcii, smrteľným a pracovným úrazom a negatívnemu vplyvu na ľudský organizmus pri výkone práce.
 7. Aktívne vplývanie na externých dodávateľov a zmluvných partnerov pri zabezpečovaní požiadaviek v oblasti kvality.
 8. Trvalé uspokojenie požiadaviek externých a interných zákazníkov v oblasti kvality.
 9. Aktívne zapojenie všetkých pracovníkov do zlepšovania kvality.
 10. Uplatňovanie najnovších trendov v oblasti kvality pri dosahovaní vysokej úrovne našich procesov a produktov.
 11. Efektívna komunikácia a tímová práca pri uplatnení procesného prístupu SMK v spoločnosti.
 12. Motivácia pracovníkov zo strany vedenia spoločnosti a diferencované odmeňovanie za dosiahnuté výsledky pri plnení pracovných úloh.
 13. Rast kultúry v spoločnosti, ekonomická prosperita a z nej vyplívajúci sociálny prístup vedenia spoločnosti k zamestnancom.
Plnenie cieľov je záväzné pre všetkých pracovníkov spoločnosti.
Politika SMK nadobúda platnosť dňom jej podpísania.

V Púchove, 18.04.2018


Milan Hrančík
konateľ spoločnosti
ďalej

Spoločnosť UNI Stavebná údržba, Púchov píše svoju históriu od roku 2006, kedy začala vykonávať svoju ...

Profil spoločnosti
ďalej

v súlade s normou STN EN ISO 9001:216 vedenie spoločnosti sa zavázuje plniť požiadavky normy ISO ...

Politika kvality
ďalej

Výsledkom výstavby či rekonštrukcie je zodpovedná činnosť vyžadujúca dôkladné plánovanie. Skôr ako začneme so samotnou ...

Ako to funguje?
ďalej

UNI - STAVEBNÁ ÚDRŽBA, s.r.o. Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov IČO 36655228 DIČ 2022216427 Spoločnosť je zapísaná v ...

Kontakt
Stránky unipuchov.sk prevádzkuje:
UNI - STAVEBNÁ ÚDRŽBA, Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov
IČO: 36655228, DIČ: 2022216427
Created by © 2015
Polygrafia Gutenberg, s.r.o.
All rights reserved